More Than a Married Couple, But Not Lovers

Anime "More Than a Married Couple, But Not Lovers"

TVPI Identifier: /fuukoiTMDB (TV ID): 139287Original Release TV Cour: 2022-4
Data Source: ABEMAData Entry: SntMseReki Version ID: vR02TFocused-Update Status: Updating Terminated (D)Focused-Update Cour: 2022-4
/fuukoi キャスト

Regular Casts

  • Akari Watanabe: Saori Onishi (SM-PKJ000139)

  • Jiro Yakuin: Seiichiro Yamashita (SM-PKJ000223)

  • Shiori Sakurazaka: Saki Miyashita (SM-PKJ000330)

  • Minami Tenjin: Toshiki Masuda (SM-PKJ000234)

  • Sadaharu Kamo: Sho Nogami (SM-PKJ000331)

  • Sachi Takamiya: Minami Takahashi (SM-PKJ000138)

  • Natsumi Ohashi: Azumi Waki (SM-PKJ000275)

  • Mei Hamano: Yui Ogura (SM-PKJ000065)

  • Shu Terafune: Shuichi Uchida (SM-PKJ000332)