Kimetsu Radio

Radio "Kimetsu WEB Version"

TVPI Identifier: /kimetsu/radioData Source: OnsenData Entry: SntMse
鬼滅ラヂオ キャスト

Regular Casts

  • Natsuki Hanae (SM-PNY000370) (as Tanjiro Kamado)

  • Hiro Shimono (SM-PKJ000110) (as Zenitsu Agatsuma)